Robotik Ofis

Süreç madenciliği ve süreç haritalama birbiri ile oldukça ilintili olup, bu çalışma kapsamında robotik süreç otomasyonu için süreç madenciliği yazılımından faydalanarak süreç haritalama yapılmıştır.

Gelişen teknoloji ve artan rekabet ortamı özel şirketler ve endüstrilerin yanı sıra tüm kurum ve kuruluşların da bu değişime adapte olma ihtiyacını beraberinde getirmiştir. Süreç ve Süreç yönetimi gibi kavramların da yıllar içinde öneminin artmasıyla birlikte süreçlerle yönetim anlayışı gelişmiştir. Bu durum beraberinde süreçleri kontrol etme ve takip etme ihtiyacı doğurmuştur. Kurumsal Kaynak Planlaması (ERP) ile birlikte departmanlar arası işbirliği, verimlilik ve düşük risk sağlanmış ve standart süreçler oluşturulmuştur. Bu süreçlerin oluşturduğu sistemlerin olduğu kurumlarda yetki, sorumluluk ve iş tanımları da aynı zamanda standartlaşmıştır. Şirketlerin varlık amacı olan karlılığın sağlanması açısından önem arzeden tüm bu süreçlerin modernizasyonu, takibi ve ölçümlenmesinde ERP’den elde edilen verilerin önemi artmıştır. Bu verilerin temel olarak ERP gibi veri ambarlarından elde edilmesi ve işlenebilir hale getirilmesi ile veri bilimi gelişmiştir. Makine öğrenmesi, İş akış yönetimi (WFM), İş Süreç Yönetimi (BPM) gibi kavramların da gelişmesi ile de süreç madenciliği bu verilerin işlenmesini olanaklı hale getirmiştir.

Literatürde süreç madenciliği ile ilgili çalışmalar gitgide artmakla birlikte çeşitli endüstrilerde çok farklı organizasyonlar için süreç madenciliği çalışmaları yapılmaktadır. Literatürde, yükseköğretim kurumlarında yazılım geliştirme çalışmalarında süreç madenciliği çalışmaları yapılmıştır ve bu bağlamda bu çalışmanın literatüre katkı sağlayacağı da düşülmektedir.

Süreç madenciliği ve süreç haritalama birbiri ile oldukça ilintilidir. Süreç haritalama süreç madenciliğinin bir parçası, süreç madenciliğinin içinde bir kavramdır. Bu tez çalışması kapsamında süreç madenciliği yazılımından faydalanarak süreç haritalama yapılmıştır. Çıkarılan bu süreçler İTÜ ERP projesi olan UNIVERP geliştirme çalışmalarında yazılıma ait modülleri önceliklendirme ve genel şablonun belirlenmesi açısından faydalı olacağı düşünülmektedir. Çalışmanın ilk bölümünde literatüre genel bir bakış ve konuya giriş yapılmıştır. Çalışmanın İkinci bölümünde ise Süreç kavramı ve özellikleri, süreç madenciliği kavramları üzerinde durulmuş ve tüm bu süreç madenciliği çalışmalarında kullanılabilir yazılımlar ve özellikleri tablo halinde özetlenmiştir. Literatürdeki süreç madenciliği çalışmalarının çok farklı alanlarda olduğunu ve gitgide genişlemekte olduğu anlatılmaya çalışılmıştır.


[ Ayrıca bakınız: RPA Firmaları ]


Çalışmanın üçüncü ve dördüncü bölümünde metodoloji ve uygulama açıklanmıştır. İstanbul Teknik Üniversitesi, kurum içinde gerçekleşen yazışmaları ve dokümanları EBYS’de tutmaktadır. EBYS aracılığıyla veri başlıkları, veri içerikleri, ilişkili kişiler ve tarihler gibi bilgiler görüntülenebilir. ERP ile projelere, muhasebeye, risklere ve mevzuata uyan sistemler tasarlanabilir. EBYS’den alınan veriler ve departmanlardan gelen iş akışları, süreçler ile birbirine bağlanır. Veriler ve süreçler arasında ise kullanıcılar bağlantı sağlar. Böylece süreçler ve çalışanlar sisteme entegre hale gelir. İlk aşamada İTÜ BDB’ dan alınan ham veri incelenmiş ve işlenmeye başlanmıştır. Olay günlüklerindeki gürültüler tespit edilmiş ve temizlenmiştir. Ve bu toplantılarda süreçlerin elle yapılması aşamasında genel geçer olarak nasıl yapıldığına dair bilgiler toplanmış ve Microsoft Visio üzerinden akışlar çıkarılarak Kovan üzerine arşivlenmiştir. Son Olarak, olay günlüklerinin istatistiklerinden faydalanarak çeşitli analizler yapılarak, ERP geçiş’te genel bir hat ve önceliklendirme işlemleri yapılmasına katkı sağlanmış ve verinin doğasından gelen nicelikler -gönderim yöntemi gibi- yardımıyla incelemeler yapılmış ve outlier(aykırı değer ve akışlar) tespit edilmiştir.


İÇİNDEKİLER

1. GİRİŞ

1.1. Çalışmanın Amacı 

2. SÜREÇ VE SÜREÇ YÖNETİMİ KAVRAMI 

2.1. Süreç Kavramı 
2.1.1.Sürecin temel unsurları 
2.1.2. Süreçlerin sınıflandırılması 
2.1.3.Süreç özellikleri 
2.1.4. Süreç hiyerarşisi 

2.2. Süreç Yönetimi Kavramı 
2.2.1. Süreç yönetimi 
2.2.2. Süreç yönetimi tarihsel gelişimi 
2.2.2.1. Klasik yönetim düşüncesi (1880-1940) 
2.2.2.2. Neo-Klasik yönetim düşüncesi (1940-1960) 
2.2.2.3. Modern yönetim düşüncesi (1960-1980) 
2.2.2.4. 1980’li yıllardan sonra yönetim düşüncesi 

2.3. Süreç Madenciliği Kavramı 
2.3.1 Süreç madenciliği yazılımları 
2.3.2 Süreç madenciliği uygulama alanları 

3. METODOLOJİ 
3.1. Örneklemin Özellikleri 
3.2. Verilerin Düzenlenmesi
3.3  Verilerin Analizi 


[ Ayrıca bakınız: ]


4. UYGULAMA 

4.1 Disco Süreç Madenciliği Programına Verilerin Aktarılması 

4.2. Pareto Analizinin Uygulanması 
4.2.1. Gruplanmış ana başlıklara Pareto Analizinin uygulanması 
4.2.2. Gruplanmış alt kırınımlara Pareto analizinin uygulanması 
4.2.2.1. Personel daire başkanlığı 
4.2.2.2. Öğrenci işleri daire başkanlığı 
4.2.2.3. Akademik faaliyetler 
4.2.2.4. Duyurular 
4.2.2.5. Anket 
4.2.2.6. Maaş ve ödeme
4.2.2.7. Mali idari işler 
4.2.2.8. Sağlık kültür spor daire başkanlığı (SKS) 
4.2.2.9. Covid-19 
4.2.2.10. Eğitimler 
4.2.2.11. Laboratuvar 
4.2.2.12. Bilirkişi 
4.2.2.13. Projeler 

4.3. Süreç Haritalarının Çıkarılması 
4.3.1. PDB süreç haritaları 
4.3.1.1. Görevlendirme süreç haritası 
4.3.1.2 İzin süreci haritası 
4.3.1.3 Vekâlet süreç haritası 
4.3.1.4 Atama süreç haritası 
4.3.1.5 Mesai süreç haritası 
4.3.1.6 Hareket onayı süreç haritası 
4.3.1.7 Personel işleri süreç haritası 
4.3.1.8 Danışmanlık süreç haritası 
4.3.1.9 Görev süresi uzatma süreç haritası 
4.3.1.10 Öğretim elemanı talebi süreç haritası 
4.3.1.11 Kadroya başvuru süreç haritası 
4.3.2. ÖİDB süreç haritaları 
4.3.2.1. Sınav süreç haritası
4.3.2.2. Ders içerikleri süreç haritası 
4.3.2.3. Mezuniyet süreç haritası
4.3.2.4. Ders işlemleri süreç haritası 
4.3.2.5. Staj süreç haritası 
4.3.2.6. Harf notları süreç haritası 
4.3.2.7. İtiraz süreç haritası 
4.3.2.8. Yatay geçiş süreç haritası 
4.3.2.9. Yaz okulu süreç haritası 
4.3.2.10. Uzaktan eğitim süreç haritası 
4.3.2.11. Erasmus süreç haritası 
4.3.2.12. Ders kredileri süreç haritası
4.3.2.13. Ders programı süreç haritası 
4.3.2.14. Tanıtımlar süreç haritası 
4.3.2.15. Ders saydırma süreç haritası 
4.3.2.16. Disiplin süreç haritası 
4.3.3. Akademik Faaliyetler süreç haritaları 
4.3.3.1. Sempozyum süreç haritası 
4.3.3.2. Dergi süreç haritası
4.3.3.3. Kongre süreç haritası 
4.3.3.4. Konferans süreç haritası 
4.3.3.5. Çalıştay süreç haritası
4.3.3.6. Makale çağrısı süreç haritası 
4.3.4. Duyurular süreç haritaları
4.3.4.1. Eğitim duyurusu süreç haritası 
4.3.4.2. Kurs duyurusu süreç haritası 
4.3.4.3. Diğer duyurular süreç haritası 
4.3.5. Anket süreç haritaları 
4.3.5.1. Genel anketler süreç haritası 
4.3.6. Maaş ve Ödeme süreç haritaları 
4.3.6.1. Ödemeler süreç haritası 
4.3.6.2. Akademik teşvik süreç haritası 
4.3.6.3. Sendika süreç haritası
4.3.6.4. Fiyat teklifi süreç haritası 
4.3.6.5. SGK süreç haritası 
4.3.6.6. Maaş haczi süreç haritası 
4.3.6.7. Maaş işlemleri süreç haritası 
4.3.6.8. Ek ders ödemesi süreç haritası 
4.3.6.9. Vergi süreç haritası 
4.3.6.10. Maaş ödemesi süreç haritası
4.3.6.11. Ödenekler süreç haritası 
4.3.7. Mali ve İdari İşler süreç haritaları 
4.3.7.1. Araç Muayene süreç haritası 
4.3.7.2. Satın alım talebi süreç haritası 
4.3.7.3. Fatura süreç haritası 
4.3.7.4. İSG süreç haritası 
4.3.7.5. Yönetmelikler süreç haritası 
4.3.7.6. Taşınırlar süreç haritası 
4.3.8. Sağlık Kültür Spor Daire Başkanlığı (SKS) süreç haritaları 
4.3.8.1. Kulüp aktivite süreç haritası
4.3.8.2. Burs ve yurt süreç haritası 
4.3.8.3. Temizlik işleri süreç haritası 
4.3.8.4. Bütçe, banka, borç süreç haritası
4.3.8.5. Yemekhane süreç haritası 
4.3.8.6. Yardımlar süreç haritası 
4.3.9. Covid-19 süreç haritaları 
4.3.9.1. Tedbirler, Normalleşme, Kısıtlamalar süreç haritası 
4.3.9.2. Vakalar süreç haritası 
4.3.10. Eğitimler süreç haritaları 
4.3.10.1. Yabancı Dil Eğitimi süreç haritası 
4.3.10.2. Diğer eğitimler süreç haritası 
4.3.10.3. Eğitim-öğretim faaliyetleri süreç haritası
4.3.10.4. Değerlendirme raporu süreç haritası 
4.3.10.5. Uygulamalı eğitim süreç haritası 
4.3.10.6. Online eğitim süreç haritası 
4.3.11. Laboratuvar süreç haritaları 
4.3.11.1. Analizler süreç haritası 
4.3.11.2. Test talebi süreç haritası 
4.3.11.3. Laboratuvar yönetim sistemi süreç haritası
4.3.12. Bilirkişi süreç haritaları 
4.3.12.1. Bilirkişilik süreç haritası 
4.3.12.2. Bilirkişi raporu süreç haritası 
4.3.13. Projeler süreç haritaları 
4.3.13.1. Teknik rapor süreç haritası 
4.3.13.2. Proje çalışması süreç haritası 
4.3.13.3. Yatırım ve hizmet alımı süreç haritası 
4.3.13.4. Kalkınma planı süreç haritası 
4.3.13.5. İTÜ BAP süreç haritası 

5. SONUÇLAR VE ÖNERİLER


Tez'in Künyesi

Orijinal başlığı: Süreç madenciliği yaklaşımı kullanılarak süreç geliştirme metodolojisi: Devlet üniversitesi elektronik belge yönetimi sistemi örneği

Konu: Endüstri Mühendisliği, süreç madenciliği

Araştırmacı: Hüseyin Başkurt

Yayın tarihi: Haziran 2022

Kurum: İstanbul Teknik Üniversitesi

İndirme linki: tıklayın

 


RobotikOfis'i takip edeyim

Select Language

Bize ulaşın

Firmanızda hangi süreçlerin otomasyona uygun olduğunu öğrenmek için firmanızın web sitesini bize bildirerek kısaca "Şirketimize uygun RPA çözümleri hakkında bilgi almak istiyorum." diye email atmanız yeterli:

Sayfayı Paylaşayım